2MathEBook

Trigonometrija

Uvod u trigonometriju 2Ebook

Uvod u trigonometrijuReč trigonometrija je nastala od grčkih reči trigonon - trougao i metron - mera.

Prvi koreni trigonometrije su nađeni u zapisima iz Egipta i Mesopotamije.

U Egiptu, poplave zemljišta u slivu reke Nila nametale su, prema Herodotu, potrebu dobro razvijenog znanja geometrijskog merenja i geometrije.

Vavilonaska kamena pločica (oko 1900-1600. pr.n.e.) sadrži dve kolone cifara koje predstavljaju dužine hipotenuza i jedne stranice pravouglog trougla. Egipatski papirus Rind (oko 1650. pr.n.e.) sadrži probleme sa odnosima stranica trougla primenjenim na piramide.

Važan napredak napravljen je u Grčkoj u vreme Hipokrata koji je proučavao odnose između centralnih uglova kružnice i tetiva.


Sam naziv trigonometrija asocira na operacije sa trouglovima.

Ova oblast se u početku bavila problemom merenja trougla. Imala je za cilj izračunavanje vrednosti svih elemenata jednog trougla (visine, težišnih linija, simetrala, poluprečnika, površine i uglova) pomoću podataka dovoljnih za određivanje trougla.


Danas je njen prvobitni cilj prevaziđen, pa je njena osnovna uloga izračunavanje trigonometrijskih funkcija.


Trigonometrijske funkcije pravouglog trougla


Odnosi između uglova i stranica trougla izraženi su pomoću trigonometrijskih funkcija.

Trigonometrijske funkcije su sinus, kosinus, tangens, kotangens i označavaju se redom $sinx$, $cosx$, $tgx$ i $ctgx$, gde je $x$ ugao.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your ivbrowser (Click here to install Java now)


 • Sinus ugla - je odnos naspramne katete i hipotenuze.

  $sin\alpha=\frac{a}{c}$.

 • Kosinus ugla - je odnos nalegle katete i hipotenuze.

  $cos\alpha=\frac{b}{c}$.

 • Tangens ugla - je odnos naspramne i nalegle katete.

  $tg\alpha=\frac{a}{b}$.

 • Kotangens ugla - je odnos nalegle i naspramne katete.

  $ctg\alpha=\frac{b}{a}$.Copyright © Matf