Izračunavanje površine kvadra i kocke

      Ciljevi i zadaci ovih časova su upoznavanje učenika sa figurama kocke i kvadra, ivicama, temenima, stranama, kao i razvijanje površi tih figura u ravan. Na sledećem apletu se vidi da se mreža kocke sastoji iz 6 podudarnih kvadrata, čije su stranice jednake ivici kocke. Ako je $P_1$ površina jednog kvadrata, tada je površina kocke $$P=6 P_1=6 a^2 .$$       Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

       Mreža kvadra se sastoji iz 6 pravougaonika, od kojih su po dva nesusedna podudarna. Površine tih pravougaonika su $$P_1=a \cdot c, \quad P_2=a \cdot b, \quad P_3=b \cdot c,$$ a površina kvadra: $$P=2P_1 + 2P_2 + 2P_3$$ $$=2(a \cdot b+ b \cdot c + c \cdot a).$$


Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)