Seminarski rad: Verovatnoća i statistika

Zagađenje rečnog toka

Nemanja Veljković 87/2009

Tekst zadatka:

Modelirati zagađenje rečnog toka. Startovanjem programa se na slučajan način odabere mesto gde je bačen otpad, brzina reke, brzina razlaganja/taloženja otpada. Procentualno smanjenje zagađenja predstaviti bojama: crveno, žuto, zeleno.

Način rada aplikacije:

Korisnik startuje aplikaciju klikom na dugme "Zagadi reku". U tom trenutku se crvenom bojom obeležava mesto odakle potiče zagađenje. Mesto zagađenja se bira na osnovu pseudoslučajnih brojeva. Tačno mesto odakle potiče zagađenje je prikazano u polju "Rezultat".
Sada je omogućeno da se krene sa širenjem zagađenja klikom na dugme "Startuj zagađenje". Zagađenje je prikazano žutom bojom, a brzina kojom će teći se bira slučajnim uzorkom. Ta brzina je prikazana u polju "Rezultat". U zavisnosti od želje korisnika aplikacije može se krenuti sa razlaganjem otpada klikom na dugme "Kreni sa razlaganjem".
Razlaganje se prikazuje zelenom bojom, brzina razlaganja se takođe generiše pomoću pseudoslučajnih brojeva uz ograničenje da brzina mora biti manja od brzine taloženja otpada. Nakon završenog razlaganja, moguće je ponovo krenuti iz početka sa zagađenjem.
Ukoliko vas mrzi da čekate možete kliknuti na dugme "Reset", pa krenuti sa zagađenjem iz početka.